Thứ năm, 24 tháng 6 năm 2021

Hồ sơ Công ty Cổ phần PLD Phú Lâm

NỘI DUNG VĂN BẢN

GHI CHÚ

I. HỒ SƠ CHUNG

 

1. Hồ sơ năng lực Phú Lâm

/

2. Logo Phú Lâm

/

3. Logo máy thi công

/

II. QUY TRÌNH QUẢN LÝ NỘI BỘ

 

1. Quy trình quản lý nội bộ

/

2. Biểu mẫu kèm theo các quy trình

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
* Tin bài liên quan: