Thứ hai, 21 tháng 10 năm 2019

Hồ sơ Công ty Cổ phần PLD Phú Lâm

NỘI DUNG VĂN BẢN

GHI CHÚ

I. HỒ SƠ CHUNG

 

1. Hồ sơ năng lực Phú Lâm

/

2. Logo Phú Lâm

/

3. Logo máy thi công

/

II. QUY TRÌNH QUẢN LÝ NỘI BỘ

 

1. Quy trình quản lý nội bộ

/

2. Biểu mẫu kèm theo các quy trình

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
* Tin bài liên quan: