Thứ tư, 20 tháng 2 năm 2019

Văn bản ngành xây dựng

TÊN VĂN BẢN LUẬT

NGÀY HIỆU LỰC

I. XÂY DỰNG

 

1. Luật Xây dựng của Quốc hội, số 50/2014/QH13

01/01/2015

2. Công văn 3482/BXD-HĐXD  hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng 2014 do Bộ Xây dựng ban hành trong thời gian chưa có các nghị định hướng dẫn.

01/01/2015

II. QUY HOẠCH XÂY DỰNG

 

1. Nghị định số 44/2015/NĐ-CP  Quy định chi tiết một số nội dung về Quy Hoạch Xây Dựng

30/06/2015

III. QUẢN LÝ DỰ ÁN

 

1. Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

05/08/2015

IV. QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN

 

2. Nghị định 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

10/05/2015

1. Thông tư 05/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ xây dựng ban hành

01/05/2016

2. Thông tư 06/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

01/05/2016

3. Thông tư số 17/2013/TT-BXD   hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

15/12/2013

V. QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

 

1. Nghị định 37/2015/NĐ-CP  hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

15/06/2015

VI. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

 

1. Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

01/07/2015

VII. LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

1. Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

 

2. Nghị định 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

15/08/2014