Thứ hai, 17 tháng 12 năm 2018

Văn bản ngành xây dựng

TÊN VĂN BẢN LUẬT

NGÀY HIỆU LỰC

I. XÂY DỰNG

 

1. Luật Xây dựng của Quốc hội, số 50/2014/QH13

01/01/2015

2. Công văn 3482/BXD-HĐXD  hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng 2014 do Bộ Xây dựng ban hành trong thời gian chưa có các nghị định hướng dẫn.

01/01/2015

II. QUY HOẠCH XÂY DỰNG

 

1. Nghị định số 44/2015/NĐ-CP  Quy định chi tiết một số nội dung về Quy Hoạch Xây Dựng

30/06/2015

III. QUẢN LÝ DỰ ÁN

 

1. Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

05/08/2015

IV. QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN

 

2. Nghị định 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

10/05/2015

1. Thông tư 05/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ xây dựng ban hành

01/05/2016

2. Thông tư 06/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

01/05/2016

3. Thông tư số 17/2013/TT-BXD   hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

15/12/2013

V. QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

 

1. Nghị định 37/2015/NĐ-CP  hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

15/06/2015

VI. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

 

1. Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

01/07/2015

VII. LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

1. Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

 

2. Nghị định 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

15/08/2014